Gavel 1, 3829 EA Hooglanderveen

Bel Ons: 033-2007310

Algemene voorwaarden – YP | Young People | 29092019
HR- Salarisadministratie & juridische dienstverlening.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
opdrachten en overeenkomsten van Young People.

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn  slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Young People schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1. Definities
Young People gebruiksters van deze algemene voorwaarden, allen gevestigd te Hooglanderveen.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Young People opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Young People en Opdrachtgever.
Dienstverlening: de in de overeenkomst tussen Young People en de Opdrachtgever genoemde diensten en projecten.
Project: door Young People op projectbasis te verlenen diensten in het kader van re-integratie, preventie, arbeidsomstandighedenadvisering, HR- en juridisch advies en overige diensten.
Werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de Opdrachtgever in dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepassingsbereik
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van Young People en op alle Overeenkomsten, inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Young People wijst door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde inkoop of andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
4. Young People behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
5. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij/zij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Young People hierover te informeren. Young People kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Young People de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
6. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Offertes van Young People zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 3 (drie) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever voor (online) akkoord ondertekende offerte door Young People is ontvangen.
3. Voor alle offertes geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte geen rechten ten opzichte van Young People ontlenen.
4. Young People kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Zolang de door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte niet is ontvangen, behoudt Young People zich het recht voor de offerte in te trekken.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever verstrekt Young People tijdig alle gegevens, documenten en bestanden die Young People nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
2. De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens. Young People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden in de werkzaamheden die het gevolg zijn van door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig aangeleverde informatie.
3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Young People direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van faciliteiten
1. Indien Young People op verzoek diensten verricht op een locatie van de Opdrachtgever, verschaft de Opdrachtgever Young People toegang tot alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten, IT-faciliteiten en software licenties daaronder begrepen.
2. Opdrachtgever stelt Young People in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
3. De Opdrachtgever zorgt voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de organisatie van de Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Young People betrokken (zullen) zijn.

Artikel 6. Projecten
1. De tussen de Opdrachtgever en Young People overeengekomen Projecten worden omschreven in de Overeenkomst.
2. Projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvang van de uitvoering is de Opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van het Project worden gefactureerd.
3. Indien de Opdrachtgever meer dan 2 (twee) maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het Project afhankelijk is, zal Young People het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat Young People constateert dat de Opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij de Opdrachtgever over het voornemen om het Project als beëindigd te beschouwen, Young People stelt de Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien de Opdrachtgever niet reageert, zal de factuur worden opgemaakt.
4. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de besteedde uren op basis van het overeengekomen uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag zal dan door Young People per maand achteraf gefactureerd worden.

Artikel 7. Incidentele diensten
1. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Young People incidentele diensten verrichten.
2. Incidentele diensten zullen per maand achteraf aan de Opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 8. Termijnen en uitvoering
1. Voor zover in de offerte of de Overeenkomst geen termijn is vermeld, zal P&P haar diensten verlenen binnen de voor Young People gangbare termijnen. Voor de hantering van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de Werknemer voor risico van de Opdrachtgever.
2. Young People heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de Dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.
3. Young People is gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren zonder dat de toestemming van de Opdrachtgever daarvoor is vereist.

Artikel 9. Tarieven en kosten van de opdracht
1. Young People kan de tarieven jaarlijks met ingang van 1 januari verhogen met tenminste een percentage overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek.
2. Indien Young People de tarieven verhoogt met een groter percentage dan bedoeld in lid 1, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de tariefsverhoging in werking treedt. De opzegging dient door Young People te zijn ontvangen binnen 2 (twee) weken na de datum van de bekendmaking van de tariefverhoging.
3. In de offerte staat aangegeven of reisuren, reis- en verblijfkosten en andere aan de Dienstverlening verbonden kosten in de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Artikel 10. Betaling
1. Facturen dienen door de Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.
2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
3. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid is Young People gerechtigd bij verzuim alle op de invordering vallende kosten ten laste van de Opdrachtgever te brengen. Deze bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00. Indien Young People echter hogere invorderingskosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
5. Young People is gerechtigd de uitvoering van de verplichtingen van Young People op te schorten, indien en voor zolang de Opdrachtgever niet alle verschuldigde bedragen heeft betaald.
6. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de Opdrachtgever aan Young People verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten, strekt vervolgens ter voldoening van de door de Opdrachtgever aan Young People verschuldigde rente en strekt ten slotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.
7. Indien de Opdrachtgever een factuur betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Young People. Betwisting leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Young People door overmacht tijdelijk verhinderd wordt de verplichtingen van Young People na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Young People zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest en niet voorzienbare stagnatie bij of wanprestatie door toeleveranciers of derden waarvan Young People afhankelijk is, zoals softwareleveranciers.
3. Young People informeert de Opdrachtgever onmiddellijk indien een overmachtsituatie zich voordoet.
4. De Opdrachtgever is gerechtigd de werkzaamheden die Young People door overmacht niet kan uitvoeren, gedurende de overmachtsituatie voor eigen rekening zelf uit te voeren dan wel door een derde te laten uitvoeren. Young People verleent hieraan alle medewerking die de Opdrachtgever in redelijkheid van Young People kan verlangen.
5. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6. Heeft Young People bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is Young People gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Young People verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Young People haar invloed vallen. Hoewel de Dienstverlening door Young People naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Young People daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
2. Young People is tegenover Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Young People van de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop de Opdrachtgever bij een professionele uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden mag vertrouwen.
3. Young People is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zuivere vermogensschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Young People.
4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat Young People voor zijn werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft gefactureerd. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste twaalf maanden.
5. Young People is in geen geval aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat Young People op grond van een door haar afgesloten beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van zijn verzekeraar vergoed krijgt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de polisvoorwaarden voortvloeit.
6. De limiteringen in lid 4 en 5 zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van leidinggevenden van Young People.
7. Bij het inschakelen van derden/deskundigen ten behoeve van Opdrachtgever zal Young People steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Young People is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
8. In het personeelsdossier dient van iedere Werknemer onder andere een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs en in geval van een ID kaart ook een kopie van de achterkant) en een opgaaf voor de loonheffingen aanwezig te zijn. Young People is niet aansprakelijk voor de onvolledigheid van het personeelsdossier.
9. Young People is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of een Werknemer door Young People mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
10. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Young People niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit misverstanden of onjuist overeengekomen informatie.
11. Young People is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht.
12. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 13. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever zal Young People vrijwaren in geval van aanspraken van derden ter zake van schade en ter zake van kosten en boetes, voor zover deze het gevolg zijn van aan Young People verstrekte onjuiste, onvoldoende of onnauwkeurige inlichtingen.
2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor handelingen en verzuimen van zijn personeel en/of van derden, die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

Artikel 14. Duur van Overeenkomst
1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd, met een looptijd van minimaal 1 (één) jaar.
2. Na 1 (één) jaar is de Overeenkomst maandelijks opzegbaar.
3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang tussentijds te ontbinden per aangetekende brief indien:
• de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
• voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
• de Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren of onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP) valt.
4. Young People is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht en in die gevallen waarin verdere nakoming van Young People in redelijkheid niet kan worden verlangd.
5. De Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat Young People met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits de Opdrachtgever de hierdoor voor Young People ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Young People geleden verliezen en gederfde winst en in elke geval de kosten die reeds ter voorbereiding zijn gemaakt, waaronder die van gereserveerde capaciteit en ingeroepen diensten.

Artikel 15. Annulering afspraken bedrijfs-/arboarts
1. Annulering van afspraken bij de bedrijfs-/arboarts betreffende individuele Werknemers dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Indien annulering van eerdergenoemde afspraken niet of te laat geschiedt, is Young People gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 16. Geheimhouding, dossier en inzage
1. Young People zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat deze informatie niet aan derden op enigerlei wijze ter kennis wordt gebracht, behoudens voor zover Young People ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming van de Opdrachtgever heeft verkregen.
2. Young People zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in voorgaand lid opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. Young People zal van de Opdrachtgever en van de betrokken Werknemers een dossier bijhouden indien dit voortvloeit uit de Dienstverlening. Slechts de Werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemer- dossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende Werknemer.
4. De Opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn opdrachtgeverdossier.

Artikel 17. Persoonsgegevens
1. In het kader van de Dienstverlening zal Young People tevens persoonsgegevens verwerken van Werknemers. Young People kwalificeert wat deze verwerking betreft als een bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Opdrachtgever garandeert dat zij volledig aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, voldoet en dat zij gerechtigd is om Young People als (sub)bewerker van de betreffende persoonsgegevens in te schakelen. Opdrachtgever garandeert tevens dat zij gerechtigd is Young People het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen. Opdrachtgever vrijwaart Young People volledig tegen alle claims van derde partijen die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Young People en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Opdrachtgever.
3. Young People spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Opdrachtgever en Young People te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Young People legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de stand van de techniek. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de door Young People genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart Young People volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Young People getroffen technische en organisatorische maatregelen niet passend en/of afdoende zijn.
4. De rechtspersonen die met Young People een groep vormen, mogen de persoonsgegevens en relevante data van Werknemers in het kader van de Dienstverlening onderling uitwisselen en verwerken binnen deze groep mits de betreffende rechtspersoon ook een overeenkomst heeft gesloten met de Opdrachtgever.
5. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een bewerkersovereenkomst als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 18. Overname personeel
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zowel gedurende de totstandkoming van een Overeenkomst alsmede gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, alsmede gedurende een jaar na het einde van de Overeenkomst, om bij of voor Young People werkzame personen bij de Opdrachtgever te werk te stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of anderszins (bijvoorbeeld door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering), tenzij Young People de Opdrachtgever daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft verleend.
2. De Opdrachtgever verbeurt aan Young People een boete ad. Euro 5.000 per (voormalig) werknemer voor iedere dag dat door Opdrachtgever gehandeld wordt in strijd met het hiervoor bepaalde, onverminderd het recht van Young People om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze meer mocht belopen.

Artikel 19. Partiële nietigheid
Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Young People en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 20. Geschillen
1. Geschillen tussen Young People en de Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Midden Nederland, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van een andere rechter behoren.
2. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

TOEZENDING LEVERINGSVOORWAARDEN
1. De leveringsvoorwaarden worden u steeds op uw verzoek kosteloos en
zonder vertraging  toegestuurd en/of aangereikt.