Gavel 1, 3829 EA Hooglanderveen

Bel Ons: 033-2007310

Klachtenregeling:

Young People | HR-, Salarisadministratie, Incasso & Juridische dienstverlening te Hooglanderveen vindt het belangrijk dat er een regeling is die een zorgvuldige behandeling van klachten waarborgt en hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten / opdrachtgevers. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. Ons kantoor behandelt een klacht volgens onderstaande kantoorklachtenregeling.

1. Algemene Bepalingen

1.1. Klachtrecht

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop een medewerker van Young People zich bij het uitvoeren van HR-, Salarisadministratie, incassowerkzaamheden en/of juridische dienstverlening tegenover de klager gedraagt. Gedrag van een medewerker van Young People wordt gezien als gedrag van Young People | HR-, Salarisadministratie, Incasso & Juridische dienstverlening.

1.2. Behandeling klachten

Young People draagt zorg voor een acceptabele behandeling van alle mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

1.3. Reikwijdte

Deze regeling betreft de behandeling van klachten die betrekking hebben op gedrag gericht tegen de klager en die voldoen aan de eisen genoemd in 2.1 van deze regeling.

1.4. Indienen klacht

Wanneer een klager mondeling een klacht indient, wordt deze door Young People gewezen op de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te dienen. Bij de behandeling van klachten die betrekking hebben op gedrag van een andere partij dan Young People, gaat Young People in ieder geval zorgvuldig te werk.

1.5. Beroep

Er kan geen beroep worden ingediend tegen een beslissing van Young People over een klacht betreffende gedrag, zoals bedoeld in punt 1.1.

2. De behandeling van klachten

2.1. Indienen van een klacht

Een klacht kan op de volgende manieren worden ingediend:
o Per brief
o Per e-mail
o Via de website

Wanneer een klacht in een vreemd taal wordt gesteld, dient de klager, om een goede behandeling van de klacht te krijgen, zelf voor vertaling te zorgen.

2.2. Vroegtijdig afronden van de klachtbehandeling

In iedere fase van de klachtbehandeling kan Young People onderzoeken of de klager door middel van informele
afhandeling van de klacht tevreden is. Zodra de klager tevreden is over de afhandeling van de klacht, zal Young People deze regeling niet verder volgen.

2.3. Ontvangstbevestiging klacht

Binnen 24 uur na ontvangst van de klacht, wordt de klacht geregistreerd in het klachtenregister en per brief bevestigd aan de klager en opdrachtgever. In de bevestigingsbrief wordt de manier van klachtafhandeling uitgelegd.

2.4. Klachtbehandeling

Binnen Young People is de afdeling klachten en bezwaar belast om de klacht in behandeling nemen.

2.5. Geen verplichting tot behandeling

Young People is niet verplicht een klacht te behandelen, wanneer de klacht gedrag betreft:
o waarover een eerdere klacht is ingediend en behandeld volgens deze regeling;
o dat lang dan een jaar geleden plaats vond voordat de klacht werd ingediend;
o waartegen door de klager (administratief) beroep kan worden ingediend;
o dat procedureel onderworpen is of onderworpen is geweest aan het oordeel van een andere rechterlijke
instantie dan een administratieve rechter;
o dat onderdeel vormt van of waarvoor een opsporingsonderzoek loopt bij de officier van justitie, of waarvoor
een vervolging gaande is inzake een strafbaar feit.

Young People is niet verplicht een klacht te behandelen, wanneer het belang van de klager, of het gewicht van de klacht onvoldoende is. Wanneer Young People een klacht niet in behandeling neemt, wordt de klager daarvan uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte gebracht.

2.6. Afschrift aan aangeklaagde en opdrachtgever

Een afschrift van de klacht wordt verzonden naar de aangeklaagde, als ook de betrokken opdrachtgever, tezamen met de bijbehorende stukken.

2.7. Hoor en wederhoor

De klachtbehandelaar geeft binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, de klager, de opdrachtgever en degene op wie de klacht betrekking heeft, drie werkdagen de gelegenheid om gehoord te worden in de zaak. Van het horen van de klager en/of opdrachtgever kan worden afgezien, wanneer de klacht ongegrond blijkt, of
wanneer de klager zelf aangeeft af te zien van dit horen. Er wordt een verslag gemaakt van het horen door de klachtbehandelaar.

2.8. Inhoudelijke reactie

Young People brengt de klager uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst klacht op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek over de klacht en de conclusies die Young People daaraan verbindt. Het versturen van de reactie kan maximaal 1 week worden uitgesteld. Bij uitstel krijgen de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft dit schriftelijk te horen.

2.9. Kifid en Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf / Consumentenzaken

In de schriftelijke reactie (2.8) geeft Jongerius bij de klager ook de mogelijkheid aan om de klacht in te dienen bij:

Kifid, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel. : 070-3338999

Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel. : 070-3105310

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel. : 070-3105310

Ook de aangeklaagde kan de klacht indienen bij de Kifid en Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf / Consumentenzaken.

2.10. Klachtregistratie

Young People registreert alle bij haar ingediende klachten op zorgvuldige wijze.